Mishra, Priyanka, Jitender Solanki, Rahul Choudhary, Chetan Sharma, Prachi Sharma, and Disha Shah. 2019. “Attitude towards Oral Hygiene Among Different Socio-Economic Groups in Jaipur City, Rajasthan”. Medicine and Pharmacy Reports 92 (1), 79-82. https://doi.org/10.15386/cjmed-976.